Terug

Visie op personele inzet

Wij hebben onze visie op de personele inzet van onze medewerkers en de samenstelling van ons medewerkersbestand voor u op een rij gezet. Daarmee kunt u zich een beeld vormen op welke wijze wij invulling geven aan ons personeelsbeleid en op welke wijze wij goede kwaliteit van zorg willen realiseren.
 

Visie van de Frankelandgroep op de personele inzet binnen haar zorglocaties (verpleeg- en verzorgingshuiszorg) en gegevens over de personele samenstelling
 

1. We werken en handelen vanuit onze zorgvisie: zo gewoon mogelijk
De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat bewoners zo lang mogelijk, zo gewoon mogelijk hun eigen leefstijl in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen voortzetten. De specifieke achtergrond van een bewoner en zijn gewoonten, wensen en behoeften zijn richtinggevend voor de zorg en ondersteuning die we bieden. 

De kern van onze zorgvisie is maximale aandacht voor het welzijn en mentaal welbevinden van onze bewoners. Zij kunnen hun dagritme, activiteiten en sociale contacten binnen de Frankelandgroep dan ook ‘zo gewoon mogelijk’ voortzetten. In deze filosofie past een breed activiteitenaanbod en uitgebreide welzijnsvoorzieningen, waarmee we willen aansluiten bij de interesses van de diverse bewoners.
 

2. Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor kwalitatief goede en liefdevolle zorg 
We geloven dat kwalitatief goede en liefdevolle zorg, met echte aandacht voor bewoners en voldoende mogelijkheden voor een zinvolle en aangename dagbesteding, begint bij het inzetten van voldoende, bevoegde, deskundige, bevlogen en betrokken medewerkers. Dit vormt voor de Frankelandgroep het vertrekpunt bij de vaststelling (aantal Fte’s en samenstelling naar bevoegdheden, kennis en vaardigheden) van de zorgformatie.
 

3. We kiezen weloverwogen voor méér personele zorgformatie (110%)
Onder de zorgformatie verstaan we in deze alle verzorgende en verpleegkundige medewerkers die directe zorgverlening bieden aan onze bewoners, alsook de medewerkers die worden ingezet ten behoeve van (welzijns)activiteiten voor onze bewoners en begeleiding op huiskamers. 

De zorgformatie wordt zodanig ingevuld dat er op elk moment van de dag voldoende tijd, aandacht en deskundigheid aanwezig is om onze bewoners goede zorg en ondersteuning te bieden. We kennen al vele jaren geen personele tekorten, maar zijn ons bewust dat de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Alleen al vanwege die wetenschap zijn we altijd op zoek naar versteviging van onze personele formatie.

De Frankelandgroep kiest er weloverwogen voor om méér personele zorgformatie in te zetten, te weten voor 2018 minimaal 10% extra ten opzichte van het aantal uren dat benodigd is op basis van de zorgindicaties (de landelijke Zorgzwaartepakketten).

Deze extra formatie geeft de zorgafdelingen meer ruimte en tijd om extra aandacht te geven aan bewoners. 
 

4. De Frankelandgroep kiest voor een hoog gekwalificeerd personeelsbestand
De Frankelandgroep heeft een eigen personeelsnorm vastgesteld, die onder andere voorziet in een hoog kwalificatieniveau van zorgmedewerkers. De concrete invulling daarvan is opgenomen in bijlage 1 ‘Gegevens personele samenstelling’

Daaruit mag ook blijken dat er sprake is van een goede mix van medewerkers rond de verschillende bewonersgroepen. Naast onze zorgteams is er een uitgebreid team van activiteitenbegeleiders voor een divers activiteiten- en welzijnsaanbod voor onze bewoners. We hebben eveneens een breed deskundig team van specialisten ouderengeneeskunde en paramedische behandelaren.
 

5. We werken met vaste zorgteams en elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider
De Frankelandgroep werkt met een vaste samenstelling van zorgteams. Zorgmedewerkers kénnen de bewoners, weten wat hun achtergrond is en waar hun persoonlijke wensen en behoeften liggen.

We maken nadrukkelijk geen gebruik van interim professionals of uitzendkrachten. Elke locatie heeft een eigen flexpool van zorgmedewerkers die bij ziekte/vakantieperiodes op zorgafdelingen kan bijspringen. Deze zorgmedewerkers zijn vertrouwd met de cultuur van de Frankelandgroep en kennen de werkwijze op de zorgafdelingen goed.

Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider. Deze verzorgende, met een kwalificatieniveau van minimaal niveau 3, verzorgt de bewoner zoveel mogelijk en ondersteunt hem/haar bij de dagelijkse gang van zaken. De persoonlijk begeleider is de vaste contactpersoon voor de bewoner en zijn mantelzorgers. 
 

6. Goede zorg begint bij tevreden medewerkers
De Frankelandgroep zet zich er ten volle voor in dat medewerkers gezond, veilig en met plezier kunnen werken. Zo streven we naar een hoge medewerkerstevredenheid en een laag ziekteverzuim onder medewerkers. Dit is in 2017 ruimschoots beloond: de Frankelandgroep is landelijk voor de tweede keer uitgeroepen tot Beste Werkgever en heeft opnieuw de eerste prijs behaald op de Vernet Health Ranking, de ranglijst van best presterende zorgorganisaties op het gebied van ziekteverzuim. Met een ziekteverzuim van 3,85% over 2017 is dit wederom een mooie prestatie.
 

7. Er is continu aandacht voor deskundigheidsbevordering van zorgmedewerkers
Medewerkers worden gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen/ontplooien door middel van (bij)scholing en trainingen. Hiertoe heeft de Frankelandgroep een eigen ‘opleidingstak’: Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST).

Zorgteams worden voortdurend geschoold op verzorgende en verpleegkundige vaardigheden, maar ook ten aanzien van onderwerpen zoals persoonsgerichte zorg, onbegrepen gedrag en verschillende ziektebeelden.
 

8. We hechten veel waarde aan informele zorg
De Frankelandgroep mag rekenen op de inzet van een groot aantal vrijwilligers die het mogelijk maken om extra aandacht en tijd te geven aan bewoners én die er mede aan bijdragen dat er een breed, divers aanbod aan welzijnsactiviteiten kan worden gerealiseerd. 

Daarnaast spelen mantelzorgers bij de Frankelandgroep een belangrijke rol als volwaardige en medeverantwoordelijke zorgpartners. Zij zijn immers de meest nabije ‘ervaringsdeskundigen’ in de zorg aan en ondersteuning van onze bewoners. Juist in het samenspel tussen een bewoner, zijn mantelzorgers en het zorgteam kan goede en liefdevolle zorg worden geboden.