Vaartland

Veel persoonlijke aandacht bij de zorg- en dienstverlening én een warme verhouding tussen de bewoners van Vaartland, onze organisatie en de andere senioren uit de omgeving, dát is de formule van Vaartland.

Vaartland

Dillenburgsingel 9
3136 EA Vlaardingen
010 - 475 91 11

Locatie

Keurmerken

Vaartland beschikt over het PREZO Gouden keurmerk in de zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl Vaartland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Wonen in Vaartland

Een levendige plek, te midden van een groene omgeving. Met een drukbezochte brasserie hoeft u niet bang te zijn dat het hier stil is. Dagelijks stroomt de brasserie in de middag en de avond vol met bewoners die hier hun maaltijd nuttigen.

Vaartland telt in totaal 161 appartementen. Alle appartementen zijn bedoeld voor senioren met een indicatie voor thuiszorg (wijkverpleging, eventueel in combinatie met ondersteuning bij het huishouden).

Vaartland Résidence
Het hoofdgebouw van Vaartland loopt over in Vaartland Résidence, een complex van 35 ruime, luxueuze senioren-woningen. Ook deze appartementen worden verhuurd aan senioren met een indicatie voor thuiszorg.

Meer dan wonen

Alle bewoners in Vaartland maken gebruik van ons concept Plus Wonen. Door middel van Plus Wonen bieden wij u individuele begeleiding, ondersteuning bij het huishouden en ondersteuning bij het krijgen van maaltijden. U kunt daarnaast deelnemen aan allerlei activiteiten die bijdragen aan uw sociale contacten, beweging en ontspanning.

Plus Wonen is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt gefinancierd door Rogplus

Voorzieningen en faciliteiten

Vaartland herbergt een groot aantal faciliteiten voor senioren: een bibliotheek, kapsalon, pedicure, winkel, fitnessruimte en een brasserie. 

De entree bestaat uit een ruime hal met steeds wisselende exposities, zitjes en een toko. In ontmoetingsruimte de Grote Vaart hangt een gezellige sfeer.

Brasserie Vaartland is een moderne brasserie waar bewoners en gasten in een sfeervolle ambiance hun maaltijd kunnen nuttigen. Dagelijks heeft u de mogelijkheid om zelf uw menu samen te stellen uit een ruim assortiment van maaltijdcomponenten.

Naast warme maaltijden behoren ook koffie, thee, (fris)drank, belegde broodjes, snacks en een reeks van lunchgerechten tot het assortiment.

Eén van de meest populaire feestelijkheden is het High Five diner. Onder het genot van gepaste muziek krijgt u een exclusief viergangendiner geserveerd.  

Welzijn en ontspanning

Als bewoner van Vaartland kunt u deelnemen aan diverse door Vaartland georganiseerde activiteiten.

De activiteitenbegeleiders en vrijwilligers van Vaartland verzorgen een aantrekkelijk en divers programma voor welzijn en recreatie, waaronder muziek, bingo, bloemschikken, wandelen en tai chi.

Tuinen en terrassen

Vaartland beschikt over diverse tuinen en terrassen. U en uw naasten zijn van harte uitgenodigd om hiervan gebruik te maken.

Dit geldt zeker ook voor de dementievriendelijke tuin, ook wel de belevingstuin genoemd. Deze tuin is besloten en veilig. De geuren van de bloemen, planten en kruiden kunnen bij mensen met dementie zorgen voor herkenning en ontspanning of herinneringen oproepen. De tuin prikkelt de zintuigen, aanraken mag!

 

Servicepakket 55+

Bijzonder is het servicepakket voor zelfstandig wonende ouderen in Vlaardingen en omstreken dat Vaartland heeft ontwikkeld. De meer dan honderd abonnees zorgen in Vaartland voor een grote dagelijkse toeloop van buitenaf, hechte contacten en een gezellige levendige sfeer in het gebouw.

Senioren vanaf 55 jaar die aan de activiteiten van Vaartland willen deelnemen of gebruik willen maken van de voorzieningen kunnen zich, zonder indicatie, abonneren op het Servicepakket 55+ via de stichting Buitenzorg (via coördinator Servicepakket 55+ Vinanda Bannet, zij is bereikbaar via de receptie van Vaartland, 010 - 475 91 11). Wij hopen u snel in Vaartland te begroeten!  

Indicatiestelling en bekostiging langdurig verblijf binnen de Frankelandgroep

Blijvende intensieve zorg en/of zorg/toezicht in nabijheid wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

De Wlz indicatie kunt u aanvragen bij en wordt afgegeven door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Als u deze indicatie heeft, kunt u zolang u thuis woont ook diverse vormen van zorg ontvangen, ten laste van deze indicatie.

Zie www.ciz.nl voor meer informatie en het aanvragen van deze indicatie.

Voor langdurig verblijf binnen de Frankelandgroep betaalt u een wettelijk bepaalde inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor zal het CAK uw gegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl of bel gratis 0800 - 1925.

Aanmelden zorglocatie Vaartland

Wanneer u uzelf wilt aanmelden voor de wachtlijst van onze zorglocatie Vaartland, dan kunt u terecht bij het zorgkantoor van uw regio. Waar u woont, bepaalt welk zorgkantoor uw zorg regelt (klik hier voor meer informatie en een postcodecheck). Woont u in Westland, Schieland, Delfland (regio WSD) dan is dat Zorgkantoor DSW (klik hier). Ook als u niet verzekerd bent bij DSW Zorgverzekeraar.

Hiervoor heeft u een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij en wordt afgegeven door het Centrum indicatiestelling zorg, oftewel, CIZ (klik hier). Het CIZ laat het zorgkantoor van uw regio dan weten dat u een Wlz-indicatie heeft.

Woont u in Westland, Schieland, Delfland (WSD) dan krijgt u (ook als u niet verzekerd bent bij DSW Zorgverzekeraar) bericht van het Zorgkantoor DSW. Bij het Zorgkantoor DSW kunt u vervolgens de voorkeur voor uw zorglocatie (zoals Vaartland) doorgeven.

Onze collega’s van de maatschappelijke dienst van Vaartland nemen dan zelf contact met u op en plaatsen u op onze wachtlijst.

Wachtlijst

De duur van de wachttijd is afhankelijk van de urgentie van uw situatie en de plaatsingsmogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de maatschappelijke dienst van Vaartland. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur via de receptie van Vaartland (010 – 475 9111).

Bereikbaarheid Vaartland

Vaartland is gelegen aan de Dillenburgsingel 9 in Vlaardingen.

Parkeerinformatie

Vaartland heeft een eigen parkeerterrein.

Huisregels van de Frankelandgroep

Binnen de Frankelandgroep hebben we een aantal huisregels. U en uw bezoekers worden verzocht zich aan deze huisregels te houden voor een prettige omgang met elkaar en een prettig woon-/werkklimaat.

Centrale huisregel

U onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van andere bewoners, bezoekers en medewerkers (zoals verstorend/ gewelddadig gedrag, opzettelijk schade toebrengen, geluidsoverlast). 

Het eigen appartement

  • U geeft ons in voorkomende situaties de gelegenheid voor onderhoud van uw appartement.
  • U vergoedt ons de schade aan uw appartement en eventuele (gemeenschappelijke) huiskamer of onze eigendommen (zoals meubels) als u de schade heeft veroorzaakt.
  • U gebruikt uw appartement alleen voor het doel waarvoor deze u ter beschikking is gesteld en u geeft het appartement niet in gebruik aan een ander.
  • Het staat u vrij uw appartement naar eigen inzicht in te richten. In het geval, naar oordeel van de afdelingsleiding, meubilair/spullen een goede en veilige verzorging in de weg staan, dienen deze te worden verwijderd.
  • U kunt in uw appartement gebruikma­ken van muziekinstrumenten, radio, tv-apparatuur, enzovoorts. Echter op een zodanige wijze dat andere bewoners hiervan geen geluidsoverlast mogen ondervinden. Het aanbrengen van een buitenantenne is niet toegestaan.

Huisdieren

Het is toegestaan bij verhuizing naar de Frankelandgroep een huisdier mee te nemen. Het houden van een huisdier dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • u bent in staat het dier zelf te verzorgen of u heeft hiervoor een regeling getroffen (bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname of bij ziekte van het huisdier)
  • u houdt een kat op het eigen appartement
  • u houdt een hond binnen de locatie van de Frankelandgroep aangelijnd
  • het dier heeft de nodige inentingen gekregen
  • er is een regeling getroffen voor de verblijfplaats van het dier bij onverhoopt overlijden.

Het houden van een huisdier is niet toegestaan als blijkt dat andere bewoners hiervan hinder ondervinden of in het geval u het dier niet naar behoren kunt verzorgen (dit ter beoordeling van bestuur/directie).

Rookbeleid

Het is toegestaan om in het eigen appartement te roken. Het is echter niet toegestaan te roken op die momenten dat een medewerker achter uw voordeur zorg of diensten (zoals huishoudelijke zorg of technische werkzaamheden) komt verlenen. Roken is ook niet toegestaan bij het gelijktijdig gebruik van zuurstof vanwege brandgevaar.

Bewoners op de psychogeriatrische zorgafdelingen mogen uitsluitend onder begeleiding roken (sigaretten of e-sigaretten). 

Bezoek

Het staat u vrij om bezoek te ontvangen. Wel vragen we bezoekers om de rust en het dagritme van de andere bewoners op een zorgafdeling te respecteren. Daarom worden bezoekers verzocht om voor 11.00 uur 's morgens en na 22.00 uur ’s avonds bewoners geen bezoek te brengen, tenzij na overleg met de afdelingsleiding anders is afgesproken.

(Rijden met) Scootmobiel/elektrische rolstoel

Een scootmobiel/elektrische rolstoel dient in het eigen appartement te worden geparkeerd. Het rijden met een scootmobiel/elektrische rolstoel is binnen de algemene ruimten van de Frankelandgroep toegestaan met een maximale snelheid van 5 km/u. Bij overschrijding van deze snelheid kan u/uw bezoekers de toegang tot de Frankelandgroep worden ontzegd.

Beeld- en geluidsopnamen

Onze medewerkers/vrijwilligers zijn gehouden aan het privacyreglement en de gedragscodes van de Frankelandgroep. Dit houdt onder andere in dat zij de privacy van bewoners/cliënten respecteren, zorgvuldig met betrouwbare informatie omgaan en bijvoorbeeld geen berichten, video’s en afbeeldingen delen op social media.

Wij verwachten van u en uw bezoekers dat de privacy van andere bewoners/bezoekers en onze medewerkers/vrijwilligers wordt gerespecteerd. Het maken van beeld- en geluidsopnamen van andere bewoners en/of onze medewerkers is derhalve niet toegestaan. Dat geldt voor alle beeld- en geluidsopnamen, dus zowel voor opnames die met mobiele apparatuur (bijvoorbeeld een smartphone) als voor opnamen die met vaste apparatuur (bijvoorbeeld een beveiligingscamera of webcam voor monitoring op afstand) worden gemaakt. Voor meer informatie verwijzen we u naar de voorwaarden van ActiZ en de Frankelandgroep.

Giften en geschenken aan medewerkers

Het is medewerkers niet toegestaan giften en ge­schenken van bewoners dan wel mantelzorg aan te nemen. Indien een bewoner dan wel mantelzorg zijn/haar bijzondere erkentelijkheid voor medewerkers wil laten blijken, kan dit met de directeur zorg worden besproken.

Bij de locatie Vaartland kunt u terecht voor

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11