Wij zijn de Frankelandgroep!

De Frankelandgroep biedt zorg- en dienstverlening en welzijnsactiviteiten aan ouderen in Schiedam en Vlaardingen, of u nu zelfstandig, in één van onze huur- en aanleuncomplexen of binnen onze zorglocaties woont. 

De zorglocaties van de Frankelandgroep hebben elk een eigen identiteit en sfeer die voortkomt uit hun ontstaansgeschiedenis. We hebben als doel dat ouderen met hun eigen leefstijl aansluiting vinden en zich thuisvoelen. Datzelfde geldt voor medewerkers en vrijwilligers, zodat zij met plezier kunnen werken.

Onze missie en visie

De Frankelandgroep verleent zorg en diensten aan kwetsbare ouderen in Schiedam en in Vlaardingen. Kwaliteit van bestaan staat hierin centraal; waardig leven, waardig oud worden en uiteindelijk waardig sterven zijn hier natuurlijke onderdelen van.

Ons uitgangspunt is dat wij ‘zo gewoon mogelijk’ aansluiten op het leven, de mogelijkheden en behoeften van onze bewoners en cliënten. Wij zetten ons er dan ook voor in dat zij zo lang mogelijk zo gewoon mogelijk de regie kunnen hebben over de kwaliteit van hun bestaan. Dat zij wonen op een plek waar zij zich prettig voelen. En dat zij zichzelf kunnen zijn en zich gewaardeerd voelen.

Onze zorg- en dienstverlening is:

 • Ondersteunend en aanvullend;
 • Professioneel, persoonsgericht en verantwoord;
 • Gastvrij.

Onze zorg- en dienstverlening is ondersteunend en aanvullend

Onze zorg- en dienstverlening is een aanvulling op wat de bewoners/cliënten en hun naasten al zelf organiseren. Samen met hen geven we de kwaliteit van het bestaan van onze bewoners en cliënten vorm. Hiervoor zijn duidelijke onderlinge afspraken nodig over taken en verantwoordelijkheden, die alleen kunnen worden gemaakt door begrip en oprechte belangstelling voor de ander te tonen en door naar elkaar te luisteren, in een wederkerig en open gesprek.

Onze zorg- en dienstverlening is professioneel, persoonsgericht en verantwoord

Wij verlenen deskundige, persoonsgerichte en verantwoorde zorg en zijn trots op de hoge kwaliteit van zorg die wij leveren. Daarbij zijn onze bevlogen collega’s ons grootste kapitaal.

Om hun werk met plezier te kunnen (blijven) doen, verdienen en verwachten onze zorgcollega’s ruimte voor en vertrouwen in hun professionaliteit.

Document personele samenstelling

Onze zorg- en dienstverlening is gastvrij

Welzijn, oftewel: welbevinden, je goed en gewaardeerd voelen en ‘ertoe doen’, is wat ons betreft cruciaal voor de fysieke en mentale gezondheid van onze bewoners en cliënten. Ons activiteitenaanbod waarbij de mogelijkheid bestaat om anderen te ontmoeten, de door onze eigen keuken bereide smakelijke maaltijden in een gezellige ambiance en de diverse andere welzijnsvoorzieningen dragen hieraan bij.

Hierbij geldt dat bij ons iedereen welkom is, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, seksuele voorkeur of genderidentiteit. Onze bewoners en cliënten zijn uniek en worden ‘gezien’, net als onze collega’s. Wij zijn tenslotte ‘gewoon’ gastvrij.

Kernwaarden van de Frankelandgroep

Onze identiteit is geënt op de volgende kernwaarden:

 • Samen
  We doen het samen. Samen met onze bewoners, huurders en cliënten, hun naasten én met al onze medewerkers en vrijwilligers maken wij elke dag het verschil.
 • Thuis
  Onze bewoners en cliënten voelen zich thuis bij ons en kunnen zijn wie ze zijn - net als onze collega’s. En we doen er alles aan om onze bewoners en cliënten een zo gewoon mogelijk, veilig en vertrouwd thuis te bieden. 
 • Aandacht
  Onze bewoners en cliënten zijn uniek en voelen zich gezien. Met zoveel mogelijk ruimte voor persoonlijke aandacht, gezelligheid en het welzijn en welbevinden van onze bewoners en cliënten.
 • Kwaliteit
  Wij zijn trots op de deskundigheid van onze collega’s en op de hoge kwaliteit van zorg die wij onze bewoners en cliënten bieden. Tegelijkertijd blijven wij leren; van elkaar én van anderen.

Organisatiestructuur

De Frankelandgroep is een verzamelnaam voor tien stichtingen, waarvan er vijf een verpleeg- en/of zorgcentrum zijn. 

De statuten van deze stichtingen zijn op de essentiële onderdelen gelijk. Bovendien bestaat het bestuur en toezichthoudend orgaan bij alle stichtingen uit dezelfde personen. Praktisch gezien is er dus sprake van één centraal geleide organisatie.

Bestuur en directie

 • Pepita Breugem
  bestuurder Frankelandgroep
 • Roel van Tongeren
  bestuurder Frankelandgroep / directeur zorg Harg-Spaland, Schiewaegh en Vaartland
 • Els Nauta
  directeur zorg Frankeland, Jacobs Gasthuis en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep
 • Natalie Harkes 
  directeur beheer Frankelandgroep

Op de foto, van links naar rechts: Natalie Harkes, Els Nauta, Pepita Breugem en Roel van Tongeren

(Kwaliteits)Jaarverslag

Jaardocument Frankelandgroep

Jaarlijks leggen we in het (kwaliteits)jaarverslag verantwoording af over het reilen en zeilen van de Frankelandgroep in het afgelopen jaar én blikken we kort, bondig en leesbaar vooruit naar de toekomst.

Medezeggenschap

We zetten ons in voor een goede band met onze medewerkers, bewoners, cliënten en mantelzorgers. Dit krijgt mede vorm door medezeggenschap via de cliëntenraden van de Frankelandgroep. 

Cliëntenraden Frankelandgroep

Elke locatie van de Frankelandgroep heeft een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad is een uit en door bewoners gekozen permanent overlegorgaan, dat functioneert volgens een vastgesteld reglement.

Deze cliëntenraden bieden cliënten en hun vertegenwoordigers de mogelijkheid om mee te praten en mee te beslissen over zaken die hen aangaan.

De cliëntenraden van de Frankelandgroep hebben nauw contact met de directeuren zorg en leveren een belangrijke bijdrage aan de woonleefomgeving van de Frankelandgroep door regelmatig met de directie gedachten, ideeën en informatie uit te wisselen. De notulen van de cliëntenraad van desbetreffende locatie worden aan de bewoners/vertegenwoordigers zorg verstuurd.

De regels over cliëntenraden en inspraak staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Het doel is om cliënten van zorginstellingen medezeggenschap te geven bij besluiten die cliënten kunnen raken. Een cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten in een zorginstelling. Lees hier meer over de Wmcz 2018. 

Voorzitters cliëntenraden 

 • Cliëntenraad Frankeland: mevrouw G. Hoogmoed-Lammers
 • Cliëntenraad Jacobs Gasthuis: de heer J.W. Vletter
 • Cliëntenraad Schiewaegh: mevrouw M.J. Piket
 • Cliëntenraad Harg-Spaland: de heer L. Brinkman
 • Cliëntenraad Vaartland: mevrouw Y.M. van Vliet Mac. Gillavrij

De cliëntenraden zijn te bereiken via de recepties van de locaties. 

Ook is binnen de Frankelandgroep een Professionele Adviesraad (PAR) actief die over beroepsinhoudelijke thema’s advies geeft aan bestuur/directie en heeft elke locatie een eigen ondernemingsraad.

Word jij onze collega in Schiedam of Vlaardingen?

Lijkt het je wat om bij ons te werken in Schiedam of Vlaardingen? Bekijk hier onze vacatures.

Wil je meer informatie over jouw mogelijkheden voor een opleiding of een stageplek bij de Frankelandgroep? Klik hier voor meer informatie.

Benieuwd naar hoe het is om vrijwilligerswerk te doen bij een van onze locaties? Klik hier.

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11