Organisatie

Vaartland in Vlaardingen

Profiel van de organisatie

De Frankelandgroep is een verzamelnaam voor tien stichtingen, waarvan er vijf een verpleeg- en/of zorgcentrum zijn. 

De statuten van deze stichtingen zijn op de essentiële onderdelen gelijk. Bovendien bestaat het bestuur en toezichthoudend orgaan bij alle stichtingen uit dezelfde personen. Praktisch gezien is er dus sprake van één centraal geleide organisatie.

Bestuur / directie

De Frankelandgroep kent een structuur met één bestuurder en drie directeuren, te weten:

 • Ben de Koning
  bestuurder
   
 • Minke de Jong
  directeur zorg Frankeland, Jacobs Gasthuis en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep
   
 • Roel van Tongeren
  directeur zorg Harg-Spaland, Schiewaegh en Vaartland
   
 • Pepita Breugem
  directeur beheer
Frankeland

Identiteit van de Frankelandgroep

De zorglocaties van de Frankelandgroep hebben elk een eigen identiteit en sfeer die voortkomt uit hun ontstaansgeschiedenis. We hebben als doel dat ouderen met hun eigen leefstijl aansluiting vinden en zich thuisvoelen binnen één van deze culturen. Datzelfde geldt voor medewerkers en vrijwilligers, zodat zij met plezier kunnen werken.
 
Onze identiteit is geënt op de volgende kernwaarden:

 • deskundig, zorgvuldig en met respect voor privacy
 • oprecht, eerlijk, betrokken en betrouwbaar
 • met inzet en passie
 • met tijd en middelen voor gezelligheid en welbevinden.

 
Daar zetten we ons dan ook ten volle voor in!

Ja

Locaties

De Frankelandgroep heeft vijf locaties en een thuiszorgdivisie:

(Kwaliteits)Jaarverslag

Jaarlijks leggen we in het (kwaliteits)jaarverslag verantwoording af over het ‘reilen en zeilen’ van de Frankelandgroep in het afgelopen jaar én blikken we kort vooruit naar de toekomst. Geen lang boekwerk, maar kort, bondig en leesbaar!

Download Jaarverslag 2019

Download Kwaliteitsjaarverslag 2019

Frankeland - korsakov

Medezeggenschap

We zetten ons volop in voor een goede band met onze medewerkers, bewoners, cliënten en mantelzorgers. Dit krijgt mede vorm door medezeggenschap via de cliëntenraden en ondernemingsraden van de Frankelandgroep. Zo heeft elke locatie een eigen cliëntenraad en ondernemingsraad.

Ook is binnen de Frankelandgroep een Professionele Adviesraad actief die over beroepsinhoudelijke thema’s advies geeft aan bestuur/directie.

 

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet bepaalt dat een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde verplichtingen heeft en dat degene van wie die gegevens zijn bepaalde rechten heeft. Daarnaast gelden er voor de gezondheidszorg nog specifieke regels, die onder andere vermeld staan in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

De Frankelandgroep heeft een privacyreglement opgesteld, waarin de verplichtingen van de Frankelandgroep en de rechten van cliënten (en/of hun vertegenwoordigers) uitgebreid staan beschreven. Download hieronder de vereenvoudigde versie van dit regelement. Hierin leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Download privacyverklaring