Organisatie

Vaartland in Vlaardingen

Profiel van de organisatie

De Frankelandgroep is een verzamelnaam voor tien stichtingen, waarvan er vijf een verpleeg- en/of zorgcentrum zijn. 

De statuten van deze stichtingen zijn op de essentiële onderdelen gelijk. Bovendien bestaat het bestuur en toezichthoudend orgaan bij alle stichtingen uit dezelfde personen. Praktisch gezien is er dus sprake van één centraal geleide organisatie.

Bestuur / directie

 • Pepita Breugem
  bestuurder Frankelandgroep
 • Roel van Tongeren
  bestuurder Frankelandgroep / directeur zorg Harg-Spaland, Schiewaegh en Vaartland
 • Els Nauta
  directeur zorg Frankeland, Jacobs Gasthuis en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep
 • Natalie Harkes 
  directeur beheer Frankelandgroep
   

 

Frankeland

Identiteit van de Frankelandgroep

De zorglocaties van de Frankelandgroep hebben elk een eigen identiteit en sfeer die voortkomt uit hun ontstaansgeschiedenis. We hebben als doel dat ouderen met hun eigen leefstijl aansluiting vinden en zich thuisvoelen binnen één van deze culturen. Datzelfde geldt voor medewerkers en vrijwilligers, zodat zij met plezier kunnen werken.
 
Onze identiteit is geënt op de volgende kernwaarden:

 • deskundig, zorgvuldig en met respect voor privacy
 • oprecht, eerlijk, betrokken en betrouwbaar
 • met inzet en passie
 • met tijd en middelen voor gezelligheid en welbevinden.

 
Daar zetten we ons dan ook ten volle voor in!

Ja

Locaties

De Frankelandgroep heeft vijf locaties en een thuiszorgdivisie:

Jaardocument

(Kwaliteits)Jaarverslag

Jaarlijks leggen we in het (kwaliteits)jaarverslag verantwoording af over het ‘reilen en zeilen’ van de Frankelandgroep in het afgelopen jaar én blikken we kort vooruit naar de toekomst. Geen lang boekwerk, maar kort, bondig en leesbaar!

Download Jaarverslag 2022

Download Kwaliteitsjaarverslag 2022

Frankeland - korsakov

Medezeggenschap

We zetten ons volop in voor een goede band met onze medewerkers, bewoners, cliënten en mantelzorgers. Dit krijgt mede vorm door medezeggenschap via de cliëntenraden en ondernemingsraden van de Frankelandgroep. Zo heeft elke locatie een eigen cliëntenraad en ondernemingsraad.

Ook is binnen de Frankelandgroep een Professionele Adviesraad actief die over beroepsinhoudelijke thema’s advies geeft aan bestuur/directie.

Cliëntenraden Frankelandgroep

Elke locatie van de Frankelandgroep heeft een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad is een uit en door bewoners gekozen permanent overlegorgaan, dat functioneert volgens een vastgesteld reglement.

Deze cliëntenraden bieden cliënten en hun vertegenwoordigers de mogelijkheid om mee te praten en mee te beslissen over zaken die hen aangaan.

De cliëntenraden van de Frankelandgroep hebben nauw contact met de directeuren zorg en leveren een belangrijke bijdrage aan de woonleefomgeving van de Frankelandgroep door regelmatig met de directie gedachten, ideeën en informatie uit te wisselen. De notulen van de cliëntenraad van desbetreffende locatie worden aan de bewoners/vertegenwoordigers zorg verstuurd.

De regels over cliëntenraden en inspraak staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Het doel is om cliënten van zorginstellingen medezeggenschap te geven bij besluiten die cliënten kunnen raken. Een cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten in een zorginstelling. Lees hier meer over de Wmcz 2018. 

Voorzitters cliëntenraden 

 • Cliëntenraad Frankeland: mevrouw G. Hoogmoed-Lammers
 • Cliëntenraad Jacobs Gasthuis: de heer J.W. Vletter
 • Cliëntenraad Schiewaegh: mevrouw M.J. Piket
 • Cliëntenraad Harg-Spaland: de heer L. Brinkman
 • Cliëntenraad Vaartland: mevrouw Y.M. van Vliet Mac. Gillavrij

De cliëntenraden zijn te bereiken via de recepties van de locaties. 

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet bepaalt dat een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde verplichtingen heeft en dat degene van wie die gegevens zijn bepaalde rechten heeft. Daarnaast gelden er voor de gezondheidszorg nog specifieke regels, die onder andere vermeld staan in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

De Frankelandgroep heeft een privacyreglement opgesteld, waarin de verplichtingen van de Frankelandgroep en de rechten van cliënten (en/of hun vertegenwoordigers) uitgebreid staan beschreven. Download hieronder de vereenvoudigde versie van dit regelement. Hierin leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Download privacyverklaring