Jacobs Gasthuis

Jacobs Gasthuis is gevestigd in een statige stadsvilla uit 1934. De naam bestond al in de dertiende eeuw.

Sinds een renovatie beschikt iedereen over een up-to-date geoutilleerd, luxueus appartement met sanitaire ruimte.

Jacobs Gasthuis

Burgemeester Knappertlaan 59
3116 BC Schiedam
010 - 246 00 86

E-mail
Locatie

Keurmerken

Jacobs Gasthuis beschikt over het PREZO Gouden keurmerk in de zorg.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl Jacobs Gasthuis is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Wonen in Jacobs Gasthuis

In het Jacobs Gasthuis kunt u terecht voor liefdevolle, kleinschalige verzorgingshuiszorg. Bij psychogeriatrische stoornissen en vergaande lichamelijke beperkingen is overplaatsing naar een verpleeghuis noodzakelijk.

Het Jacobs Gasthuis beschikt over enkele echtparenappartementen.

Meer dan wonen

Heeft u tijdelijk extra zorg nodig? Jacobs Gasthuis beschikt over twee appartementen voor kortdurend verblijf waar u tijdelijk kunt wonen bij ziekte of herstel na een ziekenhuisopname. Of bijvoorbeeld om de thuissituatie tijdelijk te ontlasten.

Woont u nog zelfstandig, maar wilt u graag de nodige zorg en voorzieningen van Jacobs Gasthuis binnen handbereik hebben? Dan kunt u terecht bij het aangrenzende wooncomplex DrieLanen.

Voorzieningen en faciliteiten

De bekende ‘broodkar’ in de hal is een typisch ‘Jacobs Gasthuis’ fenomeen en deze fungeert dan ook vaak als ontmoetingsplek voor de bewoners. Verder beschikt het Jacobs Gasthuis over een eigen bibliotheek. En met een kapsalon en een pedicure is ook aan ieders persoonlijke welzijn gedacht.

Jacobs Gasthuis beschikt over een prettige beschutte tuin en diverse terrassen. U en uw naasten zijn van harte uitgenodigd om hiervan gebruik te maken! 

Welzijn en ontspanning

De activiteitenbegeleiders en vrijwilligers organiseren in het Jacobs Gasthuis diverse activiteiten, met name in wat kleiner verband. Denk daarbij aan spelletjesmiddagen, bewegen voor ouderen en handwerken. Deze vinden vaak plaats in de lichte, gezellige brasserie.

Wie op zoek is naar activiteiten buiten de kring van Jacobs Gasthuis, is van harte welkom in het nabijgelegen centrum Frankeland met zijn brasserie, zwembad en fitnesscentrum.

Indicatiestelling en bekostiging langdurig verblijf binnen de Frankelandgroep

Blijvende intensieve zorg en/of zorg/toezicht in nabijheid wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

De Wlz indicatie kunt u aanvragen bij en wordt afgegeven door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Als u deze indicatie heeft, kunt u zolang u thuis woont ook diverse vormen van zorg ontvangen, ten laste van deze indicatie.

Zie www.ciz.nl voor meer informatie en het aanvragen van deze indicatie.

Voor langdurig verblijf binnen de Frankelandgroep betaalt u een wettelijk bepaalde inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor zal het CAK uw gegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl of bel gratis 0800 - 1925.

Aanmelden zorglocatie Jacobs Gasthuis

Wanneer u uzelf wilt aanmelden voor de wachtlijst van onze zorglocatie Jacobs Gasthuis, dan kunt u terecht bij het zorgkantoor van uw regio. Waar u woont, bepaalt welk zorgkantoor uw zorg regelt (klik hier voor meer informatie en een postcodecheck). Woont u in Westland, Schieland, Delfland (regio WSD) dan is dat Zorgkantoor DSW (klik hier). Ook als u niet verzekerd bent bij DSW Zorgverzekeraar.

Hiervoor heeft u een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij en wordt afgegeven door het Centrum indicatiestelling zorg, oftewel, CIZ (klik hier). Het CIZ laat het zorgkantoor van uw regio dan weten dat u een Wlz-indicatie heeft.

Woont u in Westland, Schieland, Delfland (WSD) dan krijgt u (ook als u niet verzekerd bent bij DSW Zorgverzekeraar) bericht van het Zorgkantoor DSW. Bij het Zorgkantoor DSW kunt u vervolgens de voorkeur voor uw zorglocatie (zoals Jacobs Gasthuis) doorgeven.

Onze collega’s van de maatschappelijke dienst/Centraal Woonpunt Frankelandgroep nemen dan zelf contact met u op en plaatsen u op onze wachtlijst.

Wachtlijst

De duur van de wachttijd is afhankelijk van de urgentie van uw situatie en de plaatsingsmogelijkheden. Gedurende deze periode wordt u begeleid door een vaste contactpersoon van de Frankelandgroep. In nauw overleg met u en uw naaste(n) bekijken we wanneer u kunt verhuizen naar (een van) onze zorglocatie(s).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Centraal Woonpunt Frankelandgroep. Zij zijn bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur via de receptie van Frankeland (010 - 426 49 25).

Bereikbaarheid Jacobs Gasthuis

Jacobs Gasthuis is gelegen aan de Burgemeester Knappertlaan 59 in Schiedam.

Parkeerinformatie

Het Jacobs Gasthuis heeft geen eigen parkeerterrein. In de buurt is er sprake van gratis parkeren.

Huisregels van de Frankelandgroep

Binnen de Frankelandgroep hebben we een aantal huisregels. U en uw bezoekers worden verzocht zich aan deze huisregels te houden voor een prettige omgang met elkaar en een prettig woon-/werkklimaat.

Centrale huisregel

U onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van andere bewoners, bezoekers en medewerkers (zoals verstorend/ gewelddadig gedrag, opzettelijk schade toebrengen, geluidsoverlast). 

Het eigen appartement

  • U geeft ons in voorkomende situaties de gelegenheid voor onderhoud van uw appartement.
  • U vergoedt ons de schade aan uw appartement en eventuele (gemeenschappelijke) huiskamer of onze eigendommen (zoals meubels) als u de schade heeft veroorzaakt.
  • U gebruikt uw appartement alleen voor het doel waarvoor deze u ter beschikking is gesteld en u geeft het appartement niet in gebruik aan een ander.
  • Het staat u vrij uw appartement naar eigen inzicht in te richten. In het geval, naar oordeel van de afdelingsleiding, meubilair/spullen een goede en veilige verzorging in de weg staan, dienen deze te worden verwijderd.
  • U kunt in uw appartement gebruikma­ken van muziekinstrumenten, radio, tv-apparatuur, enzovoorts. Echter op een zodanige wijze dat andere bewoners hiervan geen geluidsoverlast mogen ondervinden. Het aanbrengen van een buitenantenne is niet toegestaan.

Huisdieren

Het is toegestaan bij verhuizing naar de Frankelandgroep een huisdier mee te nemen. Het houden van een huisdier dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • u bent in staat het dier zelf te verzorgen of u heeft hiervoor een regeling getroffen (bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname of bij ziekte van het huisdier)
  • u houdt een kat op het eigen appartement
  • u houdt een hond binnen de locatie van de Frankelandgroep aangelijnd
  • het dier heeft de nodige inentingen gekregen
  • er is een regeling getroffen voor de verblijfplaats van het dier bij onverhoopt overlijden.

Het houden van een huisdier is niet toegestaan als blijkt dat andere bewoners hiervan hinder ondervinden of in het geval u het dier niet naar behoren kunt verzorgen (dit ter beoordeling van bestuur/directie).

Rookbeleid

Het is toegestaan om in het eigen appartement te roken. Het is echter niet toegestaan te roken op die momenten dat een medewerker achter uw voordeur zorg of diensten (zoals huishoudelijke zorg of technische werkzaamheden) komt verlenen. Roken is ook niet toegestaan bij het gelijktijdig gebruik van zuurstof vanwege brandgevaar.

Bewoners op de psychogeriatrische zorgafdelingen mogen uitsluitend onder begeleiding roken (sigaretten of e-sigaretten). 

Bezoek

Het staat u vrij om bezoek te ontvangen. Wel vragen we bezoekers om de rust en het dagritme van de andere bewoners op een zorgafdeling te respecteren. Daarom worden bezoekers verzocht om voor 11.00 uur 's morgens en na 22.00 uur ’s avonds bewoners geen bezoek te brengen, tenzij na overleg met de afdelingsleiding anders is afgesproken.

(Rijden met) Scootmobiel/elektrische rolstoel

Een scootmobiel/elektrische rolstoel dient in het eigen appartement te worden geparkeerd. Het rijden met een scootmobiel/elektrische rolstoel is binnen de algemene ruimten van de Frankelandgroep toegestaan met een maximale snelheid van 5 km/u. Bij overschrijding van deze snelheid kan u/uw bezoekers de toegang tot de Frankelandgroep worden ontzegd.

Beeld- en geluidsopnamen

Onze medewerkers/vrijwilligers zijn gehouden aan het privacyreglement en de gedragscodes van de Frankelandgroep. Dit houdt onder andere in dat zij de privacy van bewoners/cliënten respecteren, zorgvuldig met betrouwbare informatie omgaan en bijvoorbeeld geen berichten, video’s en afbeeldingen delen op social media.

Wij verwachten van u en uw bezoekers dat de privacy van andere bewoners/bezoekers en onze medewerkers/vrijwilligers wordt gerespecteerd. Het maken van beeld- en geluidsopnamen van andere bewoners en/of onze medewerkers is derhalve niet toegestaan. Dat geldt voor alle beeld- en geluidsopnamen, dus zowel voor opnames die met mobiele apparatuur (bijvoorbeeld een smartphone) als voor opnamen die met vaste apparatuur (bijvoorbeeld een beveiligingscamera of webcam voor monitoring op afstand) worden gemaakt. Voor meer informatie verwijzen we u naar de voorwaarden van ActiZ en de Frankelandgroep.

Giften en geschenken aan medewerkers

Het is medewerkers niet toegestaan giften en ge­schenken van bewoners dan wel mantelzorg aan te nemen. Indien een bewoner dan wel mantelzorg zijn/haar bijzondere erkentelijkheid voor medewerkers wil laten blijken, kan dit met de directeur zorg worden besproken.

Bij de locatie Jacobs Gasthuis kunt u terecht voor

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11