Gouden lichtpuntjes met behoud van PREZO gouden keurmerken

Geplaatst: 30 oktober 2020

Deze week stond mede in het teken van acht tussentijdse audits bij onze locaties en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (wijkverpleging en huishoudelijke zorg). Het PREZO gouden keurmerk wordt voor drie jaar toegekend, met jaarlijks een tussentijdse audit of een eindaudit.

Nadat we vorig jaar voor alle locaties en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep een gouden keurmerk in ontvangst mochten nemen, kregen we deze week voor alle locaties en onze thuiszorg een eerste tussentijdse audit. 

Vanwege de diverse coronamaatregelen, zijn alle audits in aangepaste vorm uitgevoerd. Zo vond er geen rondgang plaats over de zorgafdelingen en/of in de thuiszorgroutes. Het resultaat na deze spannende week: achtmaal behoud van goud, dus acht gouden lichtpuntjes. Meer dan welkom in deze moeilijke tijd!

Wat werd er tijdens de tussentijdse audits getoetst?

Tijdens de audits is uitgebreid gekeken naar persoonsgerichte zorg, cliëntveiligheid en de wijze waarop we met bewoners, cliënten en hun familieleden communiceren en hoe wij hen informeren. De locaties kregen complimenten van de auditor over de wijze waarop we persoonsgerichte zorg verlenen: "Er wordt niet alleen gekeken naar datgene wat je moet doen, maar juist ook naar dat stapje extra", aldus de auditor.

Verder gaf de auditor complimenten voor de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners en medewerkers en de wijze waarop medewerkers de schouders eronder zetten en waar nodig alternatieven bedenken. Zij gaf aan dat er - juist in deze tijden - veel aandacht is voor communicatie naar bewoners en familie. Steeds 'zo gewoon mogelijk'.

Resultaten die we met trots en blijdschap in ontvangst hebben genomen!

 

Wat is het PREZO gouden keurmerk van Perspekt?

Op www.perspekt.nu vindt u meer informatie over het PREZO gouden keurmerkPerspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Sinds 2003 ondersteunt het instituut organisaties binnen de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken. Landelijk voeren honderd auditoren van Perspekt audits uit, verlenen keurmerken, certificaten en ontwikkelen kwaliteitssystemen voor specifieke doelgroepen.

De auditoren voeren de audits uit op basis van het kwaliteitsmodel PREZO: een afkorting van PREstaties in de ZOrg. Dit kwaliteitsmodel toetst organisatiebreed op welke wijze zorgorganisaties persoonsgerichte zorg verlenen en of ze continu een lerende organisatie zijn. Het gaat hierbij niet om protocollen en richtlijnen, maar of bewoners en klanten én hun mantelzorgers goede zorg- en dienstverlening ervaren. Voelen bewoners zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken? 

PREZO sluit aan op het sinds 2017 verplichte Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (wat mag u als bewoner of mantelzorger verwachten van verpleeghuiszorg?).

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11