We stoppen definitief met (de aanbesteding van) het project HavenVeste

Geplaatst: 21 oktober 2022

Zoals jullie weten hebben we in 2020 het naast Frankeland gelegen ‘Kalfsbeek terrein’ gekocht om er het project HavenVeste te realiseren. Dat plan omvat 62 woningen die we als verpleeghuisplaatsen zouden benutten en – verbonden met een atrium met ontmoetingsruimten – een groot facilitair bouwblok met o.a. fysio en beweegruimten, kantoren, huiskamers, afdelingsposten, leslokalen etc. In 2021 hebben we het plan uitgewerkt, de opstallen (Shellshop, benzinestation, bowlingbaan, garage en feestzaal) gesloopt en middels o.a. sanering het terrein bouwrijp gemaakt.

Begin 2022 zijn we vervolgens de aanbesteding gestart met 3 voordien geselecteerde aannemers. Kort daarna brak de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uit en zag de wereld er ineens heel anders uit met o.a. fors stijgende bouwprijzen, lange levertijden, stijgende energiekosten etc. De situatie was zo ernstig dat we – mede op verzoek van de aannemers – de aanbesteding tijdelijk stil hebben gelegd. Als datum van hervatting werd daarbij naar 1 november a.s. gestreefd. Uiteraard alleen als dat verantwoord mogelijk zou zijn. Dat laatste is om meerdere redenen duidelijk niet het geval!

Redenen

Die zijn met de volgende punten samen te vatten. 

  • De situatie in de (bouw) wereld is er – vergeleken met eind maart jl. toen de aanbesteding tijdelijk werd stilgelegd – niet beter op geworden: de bouwprijzen zijn flink verder gestegen, de beschikbaarheid en prijzen van materialen zijn onveranderd onzeker, de energiekosten rijzen de pan uit en we zakken gestaag verder in een recessie. 
  • De overheid heeft besloten de jaarlijkse vergoeding voor huisvestingslasten (en daar vallen rente en afschrijving op een project als HavenVeste onder) m.i.v. 01-01-2024 met 8% te verlagen. 
  • Politiek is recent besloten dat er geen nieuwe intramurale verpleeghuisplaatsen bijgebouwd mogen worden én wonen en zorg in onze sector gescheiden gaan worden. Dat laatste betekent dat bij een eventuele realisatie van HavenVeste de verpleeghuisbewoners huurders zouden worden. En te maken zouden krijgen met een maandelijks verschuldigde huur die alleen door echte grootverdieners is op te brengen. 

Kortom, HavenVeste is geen toekomstbestendig plan (meer).


We gaan wel Frankeland verduurzamen en in het bestaande gebouw de woon- en werkomstandigheden verbeteren.

Aan HavenVeste waren ook verduurzaming en een grote opknapbeurt (mét transformatie van capaciteit) van Frankeland gekoppeld. Daar gaan we wel gewoon mee verder. De planontwikkeling daarvoor schuift nu naar voren en hopen we in 2023 af te ronden. De uitvoering start dan in 2024.


Wat gaan we met het nu braakliggende HavenVeste terrein doen?

Wat we op korte termijn gaan doen is het terrein netjes maken: de met plastic afgedekte gevels afwerken, onkruid verwijderen en terrein egaliseren. Daarna? We weten het nog niet! Zodra we daarover besloten hebben zullen we dat laten weten.


Tot slot

Tot het voorgaande is besloten na overleg met en met unanieme goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de ondernemingsraden, de cliëntenraden en het managementteam van de Frankelandgroep. 

Met vriendelijke groet,
namens bestuur en directie Frankelandgroep

Ben de Koning   

Telefoonummers

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep 010 - 707 41 12
Locatie Frankeland 010 - 426 49 25
Locatie Harg-Spaland 010 - 247 55 55
Locatie Jacobs Gasthuis 010 - 246 00 86
Locatie Schiewaegh 010 - 409 32 00
Locatie Vaartland 010 - 475 91 11