Langdurige zorg thuis voor cliënten met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg, wat kunt van ons verwachten?

U krijgt een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg als u blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg in nabijheid nodig heeft. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of u in aanmerking komt voor deze indicatie voor verpleeghuiszorg. In het geval u deze indicatie heeft, kunt u zolang u (verantwoord) thuis woont langdurige zorg thuis van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep ontvangen.

Wat kunt u van ons ten aanzien van langdurige zorg thuis verwachten?

 

TOF-wijkverpleging

Passende zorg en ondersteuning die veilig is

  • tijdens een kennismakingsgesprek bespreekt een (wijk)verpleegkundige samen met u en uw naasten welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Het is belangrijk dat de zorg en ondersteuning past bij wat u nog kan, wat u belangrijk vindt en hoe u wilt leven. Daarbij maken we met u afspraken over hoeveel en welke zorg bij u wordt ingezet en op welke tijden en dagen.
  • bij Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep werken gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen. Dit zijn deskundige zorgmedewerkers die werken volgens de laatste richtlijnen en bij u alert zijn op mogelijke gezondheidsrisico’s. Ook hebben ze juiste kennis en kunde voor de handelingen die ze uitvoeren.  
TOF-wijkverpleging

Afspraken in het zorgleefplan

  • binnen 24 uur na aanvang van de zorg staan de gemaakte afspraken over de zorg en ondersteuning in uw zorgleefplan.
  • de zorg en ondersteuning kan worden aangepast als uw situatie in de loop van de tijd verandert. We passen dan ook de afspraken in het zorgleefplan aan.
  • u ontvangt zorg en ondersteuning van een vast team van zorgmedewerkers. Uw aanspreekpunt is de coördinerend wijkverpleegkundige die het team binnen uw wijk aanstuurt of de afdelingsleiding van de locatie van de Frankelandgroep van waaruit de zorg wordt geleverd.
TOF-wijkverpleging

Coördinatie van zorg

  • bij langdurige zorg thuis zijn doorgaans verschillende zorgverleners, mantelzorgers en naasten betrokken. U bepaalt zelf welke zorgaanbieder verantwoordelijk is voor de organisatie van de zorg thuis.
  • indien Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg,   stemmen we voortdurend de zorg af tussen u, uw mantelzorgers en andere zorgverleners, zodat de betrokkenen goed op de hoogte zijn van uw situatie, wensen en zorgbehoefte.
  • u mag van uw huisarts verwachten dat hij of zij een specialist ouderengeneeskunde (een verpleeghuisarts) voor advies inschakelt als uw situatie ingewikkelder wordt en specifieke expertise daarbij gewenst is.
personenalarmering

Verantwoord thuis wonen

  • het zorgteam heeft steeds aandacht voor uw situatie en of het voor u verantwoord is om thuis te blijven wonen. Daarbij wordt zo nodig met u besproken wat nodig is om thuis te blijven wonen (denk bijvoorbeeld aan woningaanpassingen).
  • u mag van ons verwachten dat we u informeren over de mogelijkheden die er zijn om veilige zorg thuis te realiseren. Ook begeleiden we u bij het veilig thuis blijven wonen en stemmen dit af met andere zorgverleners. Daarnaast bespreken we het tijdig met u als thuis blijven wonen niet langer verantwoord lijkt.

Meer over wijkverpleging Terug naar thuiszorg